Zarządzenie nr 33/2014Wójta Gminy Boniewo -Marka Klimkiewiczaz dnia 11 sierpnia 2014w sprawie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 33/2014
Wójta Gminy Boniewo -Marka Klimkiewicza
z dnia 11 sierpnia 2014


w sprawie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


    Zarządzenie Nr 33/2014
Wójta Gminy Boniewo
z dnia11 sierpnia 2014 roku
 
 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
 
                Na podstawie art. 9g ust.2 i 91d  pkt 2  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2014 r. , poz. 191 ) 
z a r z ą d z a m, co następuje.
                                                                     § 1
 
Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Grażyny Jóźwickiej - nauczyciela ubiegającego się
o  awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół w Boniewie.
                                                                    § 2
W skład Komisji, o której mowa w   § 1 wchodzą następujące osoby:
1.      Anna Kozłowska – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – Przewodnicząca Komisji
2.      Barbara Andrzejewska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3.      Małgorzata Gontarek – ekspert z listy MEN
4.      Mirosława Leszczyńska – ekspert MEN
5.      Ewa Grochowina - Dyrektor Zespołu Szkół w Boniewie
                                                                   § 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
                                                                   § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
                                                                                          
                                                                                   Wójt Gminy
                                                                             mgr inż. Marek Klimkiewicz
                                                                         

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 sierpnia 2014, 11:56:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5013