Zarządzenie nr 8/2014Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 21 marca 2014w sprawie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Boniewo

Zarządzenie nr 8/2014
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 21 marca 2014


w sprawie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Boniewo

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2014
W Ó J T A G M I N Y B O N I E W O
z dnia 21 marca 2014 rokuw sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Boniewo


Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.223, poz. 1458 ) oraz art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Boniewie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 22/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Boniewo. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie w ciągu 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.


regulamin pobierz (23kB) plik

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 maja 2014, 17:33:51)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (8 maja 2014, 17:38:40)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5102