Zarządzenie nr 12/2014Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 9 kwietnia 2014w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Kolejowej.

Zarządzenie nr 12/2014
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 9 kwietnia 2014


w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Kolejowej.


  ZARZĄDZENIE Nr 12/2014
 Wójta Gminy Boniewo
z dnia 09 kwietnia 2014 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy  Boniewo przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Kolejowej.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pożn. zm.), art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102,  poz.651 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XXXIII/211/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 24 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Boniewo położonej w Boniewie przy ul. Kolejowej  z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 
zarządzam :
 
§ 1.
 
Ogłosić wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 
Podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, opublikowanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykaz działek pobierz (23kB) plik

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 kwietnia 2014, 07:57:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4906