Zarządzenie nr 3/2014Wójta Gminy Boniewo-Marka Klimkiewiczaz dnia 3 lutego 2014w sprawie w sprawie przyjęcia „regulaminu dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Boniewo” w roku 2014.

Zarządzenie nr 3/2014
Wójta Gminy Boniewo-Marka Klimkiewicza
z dnia 3 lutego 2014


w sprawie w sprawie przyjęcia „regulaminu dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Boniewo” w roku 2014.


Zarządzenie Nr 3/2014
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 3 lutego 2014 r.
 
w sprawie przyjęcia „regulaminu  dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Boniewo”  w roku 2014.
 
Na podstawie  art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 5 oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz.1232) w związku z uchwałą  Nr XXX/184/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Boniewo na lata 2013 – 2032” zarządzam co następuje :
 
§ 1
 
Wprowadza się  „Regulamin dofinansowania przedsięwzięć związanych  z  realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na terenie Gminy Boniewo w roku 2014 „ w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
    Powołuje się Gminną Komisję do rozpatrywania wniosków o zakwalifikowanie  do udziału  w Programie usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boniewo,
 
w składzie :
1. Przewodniczący   -  Anna Grunt
2. Członek                -  Zdzisława Bywalska
3. Członek                -  Iwona Witczak
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi referatu techniczno-inwestycyjnego, rolnictwa i gospodarki gruntami
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie                     www. bip.boniewo.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo.
 
 
 
  regulamin pobierz (47kB) word
 
  informacja pobierz (27kB) word

   Wniosek pobierz (34kB) word
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 lutego 2014, 20:32:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3913