Zarządzenie nr 46/13 Wójta Gminy Boniewo-Marka Klimkiewiczaz dnia 18 listopada 2013w sprawie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców

Zarządzenie nr 46/13
Wójta Gminy Boniewo-Marka Klimkiewicza
z dnia 18 listopada 2013


w sprawie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców


ZARZĄDZENIE NR 46/13
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 18 listopada 2013r.
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców
 
Na podstawie art. 17 ust. 3a i art. 71b,  art. 14a ust.3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art.30 ust.1 i 2pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. Nr 0, poz.594)  z a r z ą d z a m,  co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
2. Niniejsze zasady stosuje się w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
§ 2. 1. Zwrot kosztów przejazdu:
1)  do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum - przysługuje uczniom niepełnosprawnym, wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
2)  do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej - przysługuje uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia;
3)   do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka umożliwiającego dzieciom spełnianie obowiązku rocznego wychowania przedszkolnego. obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki - przysługuje dzieciom niepełnosprawnym a także dzieciom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami;
4)  do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i
     obowiązku nauki - przysługuje dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w
     stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami 
      nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
2. Zwrot kosztów przejazdu nie obejmuje okresów ferii i przerw w pracy szkoły lub ośrodka wynikających z kalendarza danego roku szkolnego oraz innych udokumentowanych okresów nieobecności ucznia w szkole lub ośrodku.
§ 3. Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów przejazdu jest złożenie w Urzędzie Gminy w Boniewie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, wraz z:
1)  orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
2)  orzeczeniem o niepełnosprawności ucznia,
3)  skierowaniem ucznia do szkoły specjalnej lub ośrodka albo zaświadczeniem szkoły lub
   ośrodka potwierdzającym fakt uczęszczania ucznia do szkoły lub ośrodka.
§ 4.1. Na podstawie wniosku, o którym mowa w § 3 zawierana jest umowa pomiędzy rodzicami ucznia a Wójtem Gminy Boniewo.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawierana jest na rok szkolny, począwszy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 5. 1. Podstawę obliczenia zwrotu kosztów przejazdu, o których mowa w § 2 ust. 1, stanowi - dla dowozu:
1)    środkiem powszechnej komunikacji zbiorowej - dokument potwierdzający przejazd dziecka i opiekuna (bilety).
2)    własnym samochodem - 60% maksymalnej stawki za kilometr przebiegu określonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.) obowiązującej w dniu podpisania umowy.
2. Wysokość zwrotu kosztów za jeden przejazd ustala się - dla dowozu:
1)    środkiem powszechnej komunikacji zbiorowej -  jako sumę kwot wynikających z dokumentów określonych w ust 1 pkt 1,
2)    własnym samochodem - mnożąc podwojoną długość najkrótszej trasy łączącej miejsce zamieszkania ucznia i szkołę lub ośrodek przez stawkę za kilometr, o której mowa w ust. 1 pkt 2  oraz liczbę dni obecności ucznia w szkole.
3. Zwrot kosztów przejazdu dokonywany jest w okresach miesięcznych, na  podstawie pisemnego rozliczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Wypłata zwrotu kosztów przejazdu następuje w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez rodzica rozliczenia, o którym mowa w ust. 3, gotówką w kasie Urzędu Gminy Boniewo, lub przelewem na konto rodzica.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Boniewo.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  Wójt Gminy Boniewo
                                                                                       mgr inż. Marek Klimkiewicz

 Załączniki pobierz (50kB) word

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 grudnia 2013, 19:33:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5594