Zarządzenie nr 14/2013Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 26 kwietnia 2013w sprawie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Boniewo

Zarządzenie nr 14/2013
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 26 kwietnia 2013


w sprawie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Boniewo


Zarządzenie nr 14/2013
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 26 kwietnia 2013 roku
  
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Boniewo
 
Na podstawie art.33 ust.2, art.40 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami /.
 
z a r z ą d z a m, co następuje :
 
§ 1
 
1.Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Boniewo
określający jego organizację i zasady funkcjonowania.
2. Regulamin stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Schemat Organizacji Urzędu Gminy w Boniewie stanowi załącznik
Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy .
 
§ 3
 
Traci moc Zarządzenie Nr 43​/2011 Wójta Gminy Boniewo z dnia
16 grudnia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Boniewo.
 
 
§ 4
 
Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt
mgr inż. Marek Klimkiewicz
 
  regulamin organizacyjny dalej (23kB) plik
schemat organizacyjny dalej (21kB) plik
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 maja 2013, 13:40:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5327