Zarządzenie nr 6/2012Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 23 marca 2012w sprawie W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Boniewo zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro

Zarządzenie nr 6/2012
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 23 marca 2012


w sprawie W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Boniewo zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro


Zarządzenie Nr 6/2012
Wójta Gminy Boniewo
 z dnia 23 marca 2012r.

W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Boniewo zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euroNa podstawie art.31 i art.60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz.U.z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z  pozn. zmianami/ wykonując obowiązek zawarty w art.34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr157.poz.1240, z późn. zmianami/zarządzam co następuje:
 
 
§ 1

Wprowadza się w  Gminie Boniewo  regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty
14 000 euro, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem powierza się  Wójtowi Gminy Boniewo 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania


§ 4
 
Traci moc Zarządzenie Nr 25/2007 z dnia 15 listopada 2007 roku.

Regulamin dalej (26kB) plik


metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 listopada 2012, 12:57:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4664