Zarządzenie nr 43/2011Wójta Gminy Boniewo Marek Klimkiewiczz dnia 16 grudnia 2011w sprawie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Boniewo

Zarządzenie nr 43/2011
Wójta Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 16 grudnia 2011


w sprawie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Boniewo

Zarządzenie nr 43/2011 Wójta Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2011roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Boniewo

Na podstawie art.33 ust.2, art.40 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami /.
z a r z ą d z a m, co następuje :
§ 1
1.Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Boniewo określający jego organizację i zasady funkcjonowania. 2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy .
§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Boniewo z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Boniewo.

§ 4
Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Klimkiewicz
Załącznik do Zrządzenia Nr 43/2011 Wójta Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy BoniewoREGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY BONIEWO


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Urząd Gminy Boniewo zwany dalej „Urzędem” jest jednostką, przy pomocy której Wójt Gminy w Boniewie wykonuje swoje zadania . Urząd realizuje następujące grupy zadań : zadania własne gminy, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, oraz z ustaw szczególnych, zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej, zadania powierzone, przyjęte na podstawie porozumień od administracji samorządowej lub rządowej .
§ 2.1. Kierownikiem Urzędu jest wójt . Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy swojego zastępcy i sekretarza gminy. Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a także organizuje pracę Urzędu Szczegółowe zadania sekretarza gminy określa wójt

ROZDZIAŁ II
Struktura Organizacyjna Urzędu
§ 3. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy : 1/ Referat Organizacyjny 2/ Referat Finansowo-Budżetowy 3/ Referat Techniczno Inwestycyjny, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 4/ Referat Zamówień Publicznych, Promocji i Pozyskiwania Funduszy 5/ Urząd Stanu Cywilnego 6/ Radca Prawny § 4. W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze : 1/ Wójt gminy, 2/ Sekretarz gminy, pełniący jednocześnie funkcję kierownika referatu organizacyjnego, 3/ Skarbnik gminy, pełniący jednocześnie funkcję kierownika referatu finansowo-budżetowego , 4/ Kierownik referatu techniczno - inwestycyjnego, rolnictwa i gospodarki gruntami, 5/ Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Promocji i Pozyskiwania Funduszy 5/ Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
§ 5. Referaty, komórki organizacyjne i stanowiska pracy prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji wójta gminy .
§ 6. Do wspólnych zadań referatów, komórek organizacyjnych i stanowisk pracy należą w szczególności : 1/ koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno- gospodarczego gminy, 2/ zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań, 3/ współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, organizacjami społeczno- politycznymi, związkami zawodowymi działającymi na terenie gminy , 4/ współpraca z właściwymi organami administracji rządowej , 5/ rozpatrywanie według właściwości skarg, wniosków i interpelacji , 6/ opracowywanie propozycji do projektów wieloletnich programów rozwoju w zakresie swojego działania, 7/ przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań, 8/ stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych, 9/ przygotowywanie analiz dla potrzeb wójta, 10/ realizowanie innych zadań na bieżąco, wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej wynikających z uchwalonych ustaw, przepisów wykonawczych i przepisów prawa miejscowego. § 7.1. Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego należy: 1/ zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowanie Urzędu, 2/ zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa, 3/ zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd, 4/ zapewnienie prawidłowej obsługi techniczno- materiałowej i porządkowej Urzędu, 5/ prowadzenie kancelarii i archiwum, 6/ obsługa organów gminy i komisji rady, 7/ udostępnianie przepisów prawnych zgromadzonych w Urzędzie, 8/ prowadzenie kancelarii tajnej, 9/ prowadzenie spraw karowych i osobowych pracowników, 10/ prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i bhp, 11/ prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie, 12/ prowadzenie spraw z zakresu spraw wojskowych obronnych i obrony cywilnej, 13/ prowadzenie spraw wyborczych, 14/ prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniów wynikających z ustawy o systemie oświaty, 15/prowadzenie spraw dotyczących refundacji pracodawcom kosztów szkolenia młodocianych wynikających z ustawy o systemie oświaty, 16/wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych. 2. Referat Organizacyjny przy znakowaniu używa symbolu „ 0r”.
3.W skład Referatu Organizacyjnego wchodzą następujące stanowiska : 1/ sekretarz gminy – pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Organizacyjnego , 2/ stanowisko pracy ds. organizacyjnych kadr i p.poż . 3/ stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy i komisji rady, 4/ stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych 5/ sprzątaczka , 6/ kierowca ciągnika – pracownik gospodarczy, 7/ kierowca samochodu § 8.1.Do zadań Referatu Finansowo – Budżetowego należy : 1/ opracowywanie propozycji projektu budżetu gminy, 2/ realizacja i nadzorowanie wykonania budżetu gminy a także bieżące informowanie Zarządu o stanie jego realizacji i wnioskowanie zmian w budżecie, 3/ sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu , 4/ dokonywanie kontroli finansowej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy, 5/ prowadzenie spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie, 6/ sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych, 7/ bieżące analizowanie realizacji budżetu, 8/ wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym , 9/ współpraca z regionalną izbą obrachunkową oraz urzędami i izbami skarbowymi, 10/ prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości statystycznej w zakresie oświaty, 11/ sporządzanie list płac, 12/ realizacja zadań wynikających z przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, 13/ prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, 14/ wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy, 15/ prowadzenie ksiąg rachunkowych, prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów wpłat ,zwrotów i i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat, 16/ dokonywanie rozliczeń rachunkowo- kasowych inkasentów , 17/ kontrola terminowości wpłat należności przez podatników i inkasentów, 18/ prowadzenie spraw z ewidencji działalności gospodarczej, 19/ prowadzenie obsługi kasowej i księgowej, 20/ prowadzenie całokształtu spraw związanych z podatkiem od towarów i usług, 21/ wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 22/ współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym.
2. Referat Finansowo-Budżetowy przy znakowaniu używa symbolu P i F”
3. W skład Referatu Finansowo - Budżetowego wchodzą następujące stanowiska : 1/ skarbnik gminy, sprawujący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Finansowo – Budżetowego, 2/ stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej, 3/ stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej, 4/ stanowisko pracy ds. naliczania płac i oświaty, 5/ stanowisko pracy ds. podatku Vat, handlu, rzemiosła i usług, 6/ stanowisko pracy ds. wymiaru podatku, 7/ stanowisko pracy ds. kasy i kultury, 8/ stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej.

§ 9.1.Do Referatu Techniczno- Inwestycyjnego, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami należy : 1/ prowadzenie spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego, 2/ nadzór nad inwestycjami i robotami budowlanymi realizowanymi przez gminę , 3/ realizacja przepisów o drogach gminnych , 4/ realizacja ustawy o najmie lokali , 5/ realizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych , 6/ nadzór nad konserwacją miejsc pamięci narodowej, 7/ realizacja przepisów ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, 8/ utrzymanie czystości i porządku w gminie, 9/ realizacja przepisów o gospodarce nieruchomościami, 10/ realizacja ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne , 11/ realizacja przepisów o gospodarce komunalnej , 12/ realizacja ustawy o lasach 13/ realizacja ustawy prawo łowieckie 14/ prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rolnictwa , 15/ prowadzenie całokształtu spraw w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę. 2.Referat Techniczno Inwestycyjny przy znakowaniu używa symbolu „TI i RG” 3.W skład Referatu Techniczno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami wchodzą następujące stanowiska : 1/ kierownik referatu techniczno – inwestycyjnego, rolnictwa i gospodarki gruntami – prowadzący sprawy inwestycji, gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego, 2/ stanowisko pracy ds. produkcji roślinnej, zwierzęcej, melioracji i leśnictwa, 3/ stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami, 4/ konserwator zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę – dwa stanowiska 5/konserwator urzadzeń oczyszczalni ścieków i kanalizacji § 10.1. Do zakresu działania Referatu Zamówień Publicznych, Promocji i Pozyskiwania Funduszy należy: 1/Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2/Przygotowywanie informacji o realizacji zamówień publicznych w urzędzie 3/Gromadzenie i archiwizacja dokumentów zamówień publicznych 4/ Prowadzenie rejestru zamówień i umów 5 /Prowadzenie spraw związanych z promocją gminy, w tym opracowywanie materiałów dotyczących gminy do folderów informatorów, współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami organizacjami pozarządowymi, uzgadnianie i zamawianie materiałów promujących gminę, 6/ organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, 7/ nadzór nad konserwacją miejsc pamięci narodowej, 8/ Prowadzenie spraw związanych z pozyskaniem środków z zewnątrz, 9/ Przygotowywanie wniosków o dotacje i pożyczki oraz ich rozliczanie, 10/ Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, 11/ Wyszukiwanie i gromadzenie informacji o możliwościach pozyskiwania środków unijnych, 12/Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań finansowanych z wykorzystaniem środków z zewnątrz, 13/Rozliczenie rzeczowe i finansowe prowadzonych zadań z instytucjami współfinansującymi, 14/Współpraca z organizacjami pozarządowymi, 15/Prowadzenie spraw dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych 14/Zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej 15/ Wykonywanie zadań zadań administratora strony BIP i strony internetowej urzędu 16/Wykonywanie zadań „ administratora bezpieczeństwa informacji” Referat Zamówień Publicznych, Promocji i Pozyskiwania Funduszy przy znakowaniu używa symbolu „ZPiPF” W skład Referatu Zamówień Publicznych, Promocji Pozyskiwania Funduszy wchodzą następujące stanowiska: 1/Kierownik Referatu Zamówień Publicznych,Promocji i Pozyskiwania Funduszy – prowadzący sprawy zamówień publicznych, promocji gminy i pozyskiwania funduszy 2/ Informatyk 3/ Specjalista ds. doradztwa i obsługi rolników oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych
§ 11.1.Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy: 1/ rejestracja stanu cywilnego obywateli/ urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, 2/ sporządzanie akt stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego 3/ sporządzanie i wydawanie odpisów akt stanu cywilnego oraz zaświadczeń 4/ przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń wynikających z ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz udzielanie ślubów, 5/ prowadzenie ewidencji mieszkańców gminy, 6/ przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania, 7/ prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz bieżąca jego aktualizacja, 8/ przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych, 9/ przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utracie kradzieży dokumentów tożsamości, 10/aktualizacja dokumentacji spisowej do powszechnego spisu rolnego i mieszkańców, 2.Urząd Stanu Cywilnego przy znakowaniu używa symbolu „USC” 3.W skład Urzędu Stanu Cywilnego wchodzą: 1/ kierownik urzędu stanu cywilnego 2/ z-ca kierownika urzędu stanu cywilnego § 12.1. Radca Prawny zajmuje w strukturze urzędu samodzielne stanowisko bezpośrednio podległe wójtowi. 2. Radca Prawny świadczy na rzecz Urzędu pomoc prawną, a w szczególności udziela porad prawnych, sporzadza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami § 13.Szczegółowe zakresy czynności dla kierowników oraz stanowisk pracy ustala wójt. § 14. Strukturę organizacyjną Urzędu przedstawia schemat, stanowiący załącznik do regulaminu.

ROZDZIAŁ III Tryb pracy Urzędu
§ 14. 1. Urząd Gminy jest czynny w każdy dzień roboczy. 2. Czas pracy Urzędu wynosi 40 godzin tygodniowo. 3. Szczegółowy czas pracy ustala wójt . § 15. 1. Obsługa interesantów odbywa się w czasie pracy Urzędu . Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach pracy Urzędu .
ROZDZIAŁ IV Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli w Urzędzie
§ 16. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w Urzędzie zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w ustawach szczegółowych.
§ 17. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa.
§ 18. Obowiązkiem pracownika Urzędu jest wychodzenie z inicjatywą oraz zapobieganie podejmowania nieprzemyślanych decyzji, mających negatywne konsekwencje.
§ 19. Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą kierownicy referatów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach, zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków .
§ 20. Kontrolę i koordynację działań komórek organizacyjnych, referatów i samodzielnych stanowisk w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli, w tym zwłaszcza skarg i wniosków i interwencji sprawuje sekretarz gminy .
§ 21. 1. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli, określa kodeks postępowania administracyjnego , instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz przepisy szczególne . Sprawy wniesione przez obywateli są ewidencjonowane w spisach rejestrach spraw .
§ 22. Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretarz gminy.
§ 23. Pracownicy Urzędu obsługujący interesantów zobowiązani są do : 1/ udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy oraz wyjaśniania treści obowiązujących przepisów , 2/ określenia terminu spraw – w miarę możliwości – niezwłocznie lub określaniu terminu załatwiania sprawy , 3/ informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania od wydanych rozstrzygnięć. § 24. Interesanci mają prawo uzyskiwać informacje w formie pisemnej, ustnej i telefonicznej . ROZDZIAŁ V Organizacja działalności kontrolnej
§ 25. W Urzędzie prowadzona jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.
§ 26. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie wykonują : 1/ wójt, sekretarz i kierownicy referatów w stosunku do pracowników im podległych , 2/ skarbnik gminy w zakresie przyznanych mu uprawnień .
§ 27. Kontrolę zewnętrzną wykonują w zakresie przyznanych przez wójta i zarząd pełnomocnictw : 1/ skarbnik gminy w stosunku do jednostek nadzorowanych w wykonywaniu budżetu oraz planu finansowego oraz w zakresie prowadzenia działalności finansowej przez jednostki organizacyjne gminy. 2/ kierownicy referatów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach w stosunku do jednostek podporządkowanych w zakresie właściwości rzeczowej.
ROZDZIAŁ VI Zasady podpisywania pism i decyzji
§ 28. Wójt osobiście podpisuje : 1/ zarządzenia , 2/ dokumenty kierowane do organów administracji rządowej , 3/ dokumenty kierowane do organów samorządu terytorialnego , 4/ odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski posłów, 5/ odpowiedzi na skargi i wnioski .
§ 29. Sekretarz gminy, w ramach udzielonych mu przez wójta uprawnień dokonuje: 1/ podpisuje dokumenty w razie nieobecności wójta , 2/ podpisuje bieżącą korespondencję Urzędu. § 30. Skarbnik gminy, w ramach udzielonych mu przez wójta uprawnień dokonuje: 1/ podpisuje dokumenty w zakresie swojego referatu. § 31. 1. Dokumenty przedstawione do podpisu wójtowi, sekretarzowi i skarbnikowi winny być uprzednio parafowane przez bezpośredniego przełożonego pracownika. Na dokumentach przedstawionych do podpisu kierownikowi Urzędu, winna być zamieszczona adnotacja zawierająca inicjały pracowników, którzy opracowali dokument . § 32. Wójt może upoważnić kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy do podpisywania korespondencji dotyczącej spraw pozostających w zakresie działania referatów, w tym do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji.

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 marca 2012, 15:11:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4631