Zarządzenie nr Nr 17/2011Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 7 lipca 2011w sprawie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr Nr 17/2011
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 7 lipca 2011


w sprawie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


                                                      
Zarządzenie Nr 17/2011
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 7 lipca 2011 roku
 
 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
 
                Na podstawie art. 9g ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) 
z a r z ą d z a m, co następuje.
                                                                     § 1
 
Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Eweliny Skrzesińskiej - nauczyciela ubiegającego się
o  awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Publicznym Gimnazjum w Boniewie.
                                                                    § 2
W skład Komisji, o której mowa w   § 1 wchodzą następujące osoby:
1.      Anna Kozłowska – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przew. Komisji
2.      Andrzej Gralak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3.      Małgorzata Gontarek – ekspert z listy MEN
4.      Mirosława Leszczyńska – ekspert MEN
5.      Marek Góreczny – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Boniewie
6.      Anna Kowalewska – przedstawiciel ZNP
                                                                   § 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
                                                                   § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
                                                                                          
                                                                                         Wójt Gminy
                                                                             mgr inż. Marek Klimkiewicz
                                                                      
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 lipca 2011, 14:49:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5358