Zarządzenie nr 14/2011Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 10 czerwca 2011w sprawie w sprawie sprzedaży w drodze rokowań lokali położonych w miejscowości Lubomin, powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań oraz zatwierdzenia regulaminu rokowań

Zarządzenie nr 14/2011
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 10 czerwca 2011


w sprawie w sprawie sprzedaży w drodze rokowań lokali położonych w miejscowości Lubomin, powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań oraz zatwierdzenia regulaminu rokowań


 
  Zarządzenie Nr 14/2011
Wójta Gminy Boniewo
   z dnia 10 czerwca 2011 r.
 
w sprawie sprzedaży w drodze rokowań lokali położonych w miejscowości Lubomin,
powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań oraz zatwierdzenia regulaminu rokowań
 
Na podstawie  art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze  zm. / art. 25 ust. 1 i 2, art. 28, art.37 ust. 1, art.38, art.39 ust.2, art. 41, art. 67 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości / j. t.  Dz. U. Z 2010 r. , Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm./, w związku z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz Uchwały Nr  XXXVI/209/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 23.09.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Lubominie.
§ 1.
 
Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż lokali  stanowiących
własność Gminy Boniewo, znajdujących się w budynku  wielolokalowym położonym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  131/17 o pow. 1135 m2  stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 
Zatwierdzić regulamin stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
 
Powołać Komisję do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż lokali opisanych w § 1 
w następującym składzie :
Przewodniczący : Renata Pawłowska
Członkowie :        Anna Grunt
                              Anna Kozłowska
                             Aleksandra Woźniak
                             Zenon Majewski
                             Czesław Kubiak
                             Stanisław Pawlik
§4.
 
Powołania w § 3 komisja przeprowadza rokowania w oparciu o Regulamin rokowań.
 
§ 5.
 
Ogłoszenie o rokowaniach podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, zamieszczenie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
§ 6.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 czerwca 2011, 09:20:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3819