Zarządzenie nr 5/2011Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 14 marca 2011w sprawie w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu.

Zarządzenie nr 5/2011
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 14 marca 2011


w sprawie w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2011
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 14 marca 2011 roku
w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu.Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / tekst jednolity Dz.U. Z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm/ oraz § 12
Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2011.

Zarządzam, co następuje:
§ 1. Udzielić poręczenia kredytu bankowego w Banku Spółdzielczym w Kowalu do
wysokości 14.343 zł / słownie: czternaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy złotych/
dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki do dnia 31 grudnia
2014 roku.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 kwietnia 2011, 14:31:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3868