Zarządzenie nr 6/2011Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 21 marca 2011w sprawie w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 6/2011
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 21 marca 2011


w sprawie w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ZARZĄDZENIE NR 6/2011
z dnia 21 marca 2011 roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art.4 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U.z 2002r. Nr 147 poz.1231 z późn.zm/
zarządzam co następuje

§ 1 Powołać Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:
Marek Góreczny Gabriela Majewska Zofia Boratyńska Waldemar Malinowski Bożena Gołębiewska

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .

§ 3 Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

§ 4 Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/08 z dnia 19.09.2008r.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 marca 2011, 12:23:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3817