Zarządzenie nr 46/2010Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 26 listopada 2010w sprawie w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkaniowych

Zarządzenie nr 46/2010
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 26 listopada 2010


w sprawie w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkaniowych


 
 
 
ZARZĄDZENIE NR 46/2010
WÓJTA  GMINY  BONIEWO
z dnia 26 listopada 2010 roku
 
 
w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkaniowych
 
 
           Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
  / Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami / i art. 8 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca  
 2001 r. o ochronie praw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /  
 Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 ze zmianami/ oraz Uchwały Nr XXX/160/09 Rady Gminy
 Boniewo z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu
 gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boniewo w latach 2010 – 2015,
 
 
  zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1.
 
  1. Ustala się stawkę bazową czynszu w wysokości  1,37 zł za 1m2 powierzchni lokali   
      wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  2. Ustala się czynniki podwyższające stawkę bazową czynszu, o którym mowa w ust. 1                                   
      - centralne ogrzewanie - 10 %                              
                                                                                                                                                  
    - bieżąca woda              - 10 %                                                                                                                                                                            
   -  budynek wolnostojący w tym również budynek zamieszkały przez dwie rodziny posiadające
      oddzielne wejście         - 10 %                                                                                   
                                                    
 
§ 2.
 
 
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do ustalenia wysokości
  czynszu począwszy od  01 stycznia 2011 r.

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 listopada 2010, 14:19:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4812