Zarządzenie nr 37/2010Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 27 września 2010w sprawie w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

Zarządzenie nr 37/2010
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 27 września 2010


w sprawie w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego


                          Zarządzenie Nr 37/2010
                                   Wójta Gminy Boniewo
                                   z dnia 27 września 2010r.
 
 
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
 
               Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zmianami)
 
z a r z ą d z a m, co następuje:
 
                                                           § 1
Ustanawiam  pełnomocnikiem do spraw wyborów- urzędnikiem wyborczym
Panią Teresę Zielińską- Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w Urzędzie Gminy w Boniewie.
 
                                                           § 2
Upoważniam pełnomocnika do spraw wyborów, do wykonywania, nadzorowania i koordynowania zadań w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
 
                                                          § 3
Do zadań urzędnika wyborczego należało będzie współdziałanie z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie  zapewnienia warunków terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań wyborczych przez gminę Boniewo, wynikających z przepisów Ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz aktów wydanych na jej podstawie a także ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
 
                                                         § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 października 2010, 13:55:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6327