Zarządzenie nr 24 /09Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 27 lipca 2009w sprawie w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2009 przejściowego deficytu budżetu

Zarządzenie nr 24 /09
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 27 lipca 2009


w sprawie w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2009 przejściowego deficytu budżetu


Na podstawie art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.), art. 18 ust.2 pkt. 9 lit d i art. 30 ust. 1   ustawy o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 3 Uchwały Nr XXIII/ 118/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Gminy Boniewo  w sprawie  uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.
Wójt Gminy zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Wójt Gminy Boniewo zaciąga kredyt krótkoterminowy w  Banku Spółdzielczym Oddział w Boniewie w wysokości 1.040.000 zł (słownie:  jeden milion czterdzieści tysięcy złotych) na  zapłacenie faktur z  zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Łąki Markowe -Sieroszewo” oraz zadania „Budowa drogi osiedlowej w miejscowości Boniewo”, który zabezpiecza się wekslem in blanco.
 
§ 2
 
Ustala się  okres spłaty kredytu  tj. do dnia 31.12.2009 roku.
 
 
§ 3
 
Spłata kredytu nastąpi  z dochodów własnych gminy - podatku od nieruchomości, rolnego i udziału w podatku od osób fizycznych
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób
zwyczajowo  przyjęty.
 
 
 
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 lipca 2009, 11:41:31)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (30 lipca 2009, 11:52:54)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4480