NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/138/09Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2009Akt o likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w BoniewieNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 ) oraz art. 22, 23 i 24 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r.Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 )

Uchwała nr XXVII/138/09
Rady Gminy
z dnia 27 kwietnia 2009


Akt o likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Boniewie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 ) oraz art. 22, 23 i 24 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r.Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 )


UCHWAŁA   Nr XXVII/138/09
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
 
Akt o  likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Boniewie
 
            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 ) oraz art. 22, 23  i 24 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 ) uchwala się, co następuje :
 
§ 1. Likwiduje się z dniem 30 kwietnia 2009 r. gminną jednostkę organizacyjną działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą  „ Gminny Ośrodek Kultury w Boniewie „ zwany dalej Ośrodkiem.
 
§ 2. Czynności likwidacyjne obejmują przede wszystkim zarchiwizowanie akt i dokumentów oraz przekazanie ich do archiwum zakładowego Urzędu Gminy, sporządzenie protokołów stanu majątku, zagospodarowanie majątku Ośrodka zgodnie z niniejszą uchwałą.
 
§ 3. Majątek nieruchomy i ruchomy Ośrodka przechodzi na własność Gminy i zostanie zagospodarowany przez Wójta Gminy, zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami z zachowaniem zasad zagospodarowania majątkiem komunalnym.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                     Zbigniew Łuczak
 
  Uzasadnienie
 
W miesiącu październiku 2008 r. została podjęta uchwała o zamiarze zlikwidowania Gminnego Ośrodka Kultury w Boniewie. Utrzymanie i organizacja działalności danej jednostki wymaga znacznych nakładów finansowych, co nie jest możliwe w przypadku małych gmin takich jak nasza.
Organizowanie imprez kulturalnych mieści się w zakresie organizacji pozarządowych, szkół i Gminnej Biblioteki Publicznej.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                         Zbigniew Łuczak

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 maja 2009, 09:07:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2622