NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/136/09Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2009w sprawie absolutorium za rok 2008 dla Wójta Gminy Boniewo Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 ) oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 )

Uchwała nr XXVII/136/09
Rady Gminy
z dnia 27 kwietnia 2009


w sprawie absolutorium za rok 2008 dla Wójta Gminy Boniewo

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 ) oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 )


UCHWAŁA  Nr XXVII/136/09
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
 
w sprawie absolutorium za rok 2008 dla Wójta Gminy Boniewo
 
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 ) oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (  Dz. U. Nr  249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr  88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr  216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 )  uchwala się, co następuje:
   
§ 1.  Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Boniewo z wykonania budżetu za rok 2008 oraz po zapoznaniu się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  Zespół we Włocławku,  na wniosek  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo Rada Gminy Boniewo u d z i e l a  Wójtowi Gminy Boniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2008.
 
 
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Zbigniew Łuczak
 
  Uzasadnienie  
 
Zgodnie z art. 199 ust.1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Wójt Gminy złożył sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 r. Radzie Gminy Boniewo i przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem zaopiniowania.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Boniewo w uchwale z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo za 2008 r. pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2008 r. i  wnioskowała do Rady Gminy Boniewo o udzielenie Wójtowi Gminy Boniewo absolutorium za 2008 rok.
Komisja przeanalizowała przedłożone sprawozdanie i stwierdziła, że budżet został realizowany zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę Gminy.
            Przedmiotem analizy Komisji Rewizyjnej poza samym sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2008 r. były również dołączone do niego dokumenty – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Boniewie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Boniewie.
Komisja otrzymała i przeanalizowała także sprawozdanie z realizacji wydatków Gminy za  2008 r.
 
Dodatkowo Komisja Rewizyjna zbadała również dokumenty – sprawozdania w zakresie podatków i opłat w 2008 r. udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i przyczyn umorzeń.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                       Zbigniew Łuczak

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 maja 2009, 08:09:03)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (7 maja 2009, 09:09:22)
Zmieniono: korekta literowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2161