NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/139/09Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2009zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego , za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania Na podstawie art. 30 ust.6 i ust 6a i art. 49 ust.2, art 54 ust. 1, 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 Nr 227, poz. 1505, z 2009 Nr 1, poz 1 ) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz.293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257)

Uchwała nr XXVII/139/09
Rady Gminy
z dnia 27 kwietnia 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego , za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Na podstawie art. 30 ust.6 i ust 6a i art. 49 ust.2, art 54 ust. 1, 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 Nr 227, poz. 1505, z 2009 Nr 1, poz 1 ) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz.293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257) 
UCHWAŁA  Nr XXVII/139/09
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego , za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,  szczegółowy  sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
 
            Na podstawie art. 30 ust.6 i ust 6a i art. 49 ust.2, art 54 ust. 1, 3 i 7 oraz art. 91d  pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,  Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 Nr 227, poz. 1505, z 2009 Nr 1, poz  1 ) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181, z 2006 r.  Nr 43, poz.293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257)
 uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1.  W uchwale Nr XXVI/133/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie  przyjęcia Regulaminu dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Boniewo określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków :  za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania wprowadza się następujące zmiany:
 
1)   Treść § 5 ust.2  otrzymuje brzmienie :
„ 2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi dla:
1) dyrektora szkoły o liczbie uczniów w szkole do 100 – 350 zł;
2) dyrektora szkoły o liczbie uczniów w szkole powyżej 100 – 650 zł;
3) wychowawcy klasy o liczbie uczniów w szkole do 100 – 40 zł;
4) wychowawcy klasy o liczbie uczniów w szkole powyżej 100 – 75 zł;
5) wychowawcy oddziału przedszkolnego w szkole  o liczbie uczniów do 12 – 40 zł;
6) wychowawcy oddziału przedszkolnego w szkole o liczbie uczniów 13 i więcej – 75 zł;
7) doradcy metodycznego lub nauczyciela – konsultanta 20 zł;
8) opiekuna stażu – 40 zł;
2)   Treść § 11 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Nagrody, o których mowa w § 9, przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy, albo dyrektor szkoły, może przyznać nagrodę w innym czasie według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
2. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być wyższa niż 200 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.
3. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może być wyższa niż 100 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego
4. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela.
 
§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo oraz dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boniewo.
 
§ 4.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
                                                           Uzasadnienie
 
Jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy -Karta Nauczyciela, mają obowiązek  ustalenia w formie regulaminu zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w prowadzonych szkołach i placówkach.
Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
 
 
 
                                                          

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 maja 2009, 08:01:51)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (7 maja 2009, 09:08:51)
Zmieniono: korekta literowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2645