NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/135/09Rady Gminy z dnia 25 marca 2009zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnymNa podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208 , poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 272, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 )

Uchwała nr XXVI/135/09
Rady Gminy
z dnia 25 marca 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208 , poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 272, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 )


UCHWAŁA  Nr XXVI/135/09
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 25 marca 2009 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 
            Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208 , poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 272, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 )  uchwala się, co następuje :
 
 
§ 1.  W uchwale Nr XIX/92/05 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 64, poz. 1236 ) zmienionej uchwałą Nr  XXIX/135/06 Rady Gminy Boniewo z dnia 26 października 2006 r. ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego   nr 144, poz. 2138 )  wprowadza się następujące zmiany:
1)   w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż
10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym”
2)   § 11 otrzymuje brzmienie:
„ Stypendium po uwzględnieniu okoliczności, o którym mowa w § 10 ustalane jest
w wysokości:
Miesięczny dochód na członka w rodzinie ucznia  / w zł. / Wysokość stypendium jako % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych    ( Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami ) 0 – 250 do 200 251- 300 do 150 301 - 351 do 80
 
§ 2.  Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4.  uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 90 f Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa się w szczególności: sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin, formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego i tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.
W związku z powyższy podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 maja 2009, 07:58:38)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (7 maja 2009, 09:09:54)
Zmieniono: korekta literowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2163