NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/134/09Rady Gminy z dnia 25 marca 2009w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w BoniewieNa podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 ) oraz art. 62 ust. 1, 3 i 5b w związku z art.5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, art. 58 oraz art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r.Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz.1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 )

Uchwała nr XXVI/134/09
Rady Gminy
z dnia 25 marca 2009


w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Boniewie

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 ) oraz art. 62 ust. 1, 3 i 5b w związku z art.5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, art. 58 oraz art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r.Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz.1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 ) 
UCHWAŁA  Nr XXVI/134/09
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 25 marca 2009 r.
 
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Boniewie
 
            Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit h  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr  116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 ) oraz art. 62 ust. 1, 3 i 5b w związku z art.5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, art. 58  oraz art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   ( Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400,  Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r.Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz.1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 ) uchwala się, co następuje :
 
  § 1.  Rada Gminy w Boniewie wyraża zamiar utworzenia  z dniem 1 września 2009 r. Zespołu Szkół w Boniewie.
 
§ 2.  W skład Zespołu Szkół w Boniewie wchodzić będą :
1)   Przedszkole w Boniewie,
2)   Szkoła Podstawowa w Boniewie,
3)   Gimnazjum w Boniewie.
 
§ 3.  Projekt Aktu Założycielskiego Zespołu Szkół w Boniewie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 4.  Zobowiązuje się Wójta Gminy Boniewo do:
1)   przedłożenia projektu Aktu Założycielskiego Radom Pedagogicznym szkół, o których mowa
w § 2  niniejszej uchwały, w celu wyrażenia opinii przez te Rady,
2)   wystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o wydanie pozytywnej opinii w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2009 r. Zespołu Szkół w Boniewie.
 
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
                       
                                                                                                                              
Uzasadnienie
 
            Zgodnie z treścią art. 62 ust. 1 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący szkoły różnych typów może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej. Dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły w rozumieniu ustawy . Połączenie szkół lub placówek w zespół następuje na podstawie aktu założycielskiego, który określa nazwy i typy szkół i placówek wchodzących w skład  zespołu oraz nazwę i siedzibę zespołu. Akt założycielski, o którym mowa w ust. 3 wymaga zaopiniowania przez rady pedagogiczne szkół i placówek wchodzących w skład zespołu.
Połączenie Przedszkola w Boniewie, Szkoły Podstawowej w Boniewie i Gimnazjum w Boniewie jest rozwiązaniem optymalnym , które pozwoli na stworzenie lepszych warunków do racjonalnego zarządzenia wspólnym obiektem, prowadzenia racjonalnej polityki kadrowej ( organizacja zastępstw, uzupełnianie etatów itp.), skuteczniejsze i efektywniejsze wydatkowanie środków budżetowych,  lepsze wykorzystanie istniejącej bazy materialnej tym bardziej, że szkoły funkcjonują praktycznie w jednym budynku, ze wspólną salą gimnastyczną i stołówką.
Utworzenie zespołu nie spowoduje zwolnień nauczycieli i pracowników gospodarczych oraz nie zmieni obwodu szkół.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie powyższej uchwały.  


Akt Założycielski
Zespołu Szkół w Boniewie dalej (33kB) word

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 maja 2009, 07:53:26)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (7 maja 2009, 09:10:20)
Zmieniono: korekta literowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2175