NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI /133/09Rady Gminy z dnia 25 marca 2009w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego , za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacaniaNa podstawie art. 30 ust.6 i ust 6a i art. 49 ust.2, art 54 ust. 1, 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 Nr 227, poz. 1505, z 2009 Nr 1, poz 1 ) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz.293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257)

Uchwała nr XXVI /133/09
Rady Gminy
z dnia 25 marca 2009


w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego , za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Na podstawie art. 30 ust.6 i ust 6a i art. 49 ust.2, art 54 ust. 1, 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 Nr 227, poz. 1505, z 2009 Nr 1, poz 1 ) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz.293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257) 
UCHWAŁA  Nr XXVI/133/09
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 25 marca 2009 r.
 
 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego , za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,  szczegółowy  sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Na podstawie art. 30 ust.6 i ust 6a i art. 49 ust.2, art 54 ust. 1, 3 i 7 oraz art. 91d  pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,  Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 Nr 227, poz. 1505, z 2009 Nr 1, poz  1 ) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U.z 2005 r. Nr 22, poz. 181, z 2006 r.  Nr 43, poz.293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42,poz. 257)  uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1.  Przyjmuje się Regulamin dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Boniewo określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków :  za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo oraz dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boniewo.
 
§ 3.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
                                                          
                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Zbigniew Łuczak
 
Uzasadnienie
 


Jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy -Karta Nauczyciela, mają obowiązek  ustalenia w formie regulaminu zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w prowadzonych szkołach i placówkach.
Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
                                                                                             
                                                        Przewodniczący Rady Gminy                                                 Zbigniew Łuczak

                                               R E G U L A M I N 
 
określający wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy  oraz wysokość i warunki wypłacania innych  składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. dalej (76kB) word
 
 
                                                          

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 maja 2009, 07:47:34)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (7 maja 2009, 09:11:11)
Zmieniono: korekta literowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2744