NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/119/08Rady Gminyz dnia 30 grudnia 2008w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza ZgłowiączkiNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 98, poz. 634 )

Uchwała nr XXIII/119/08
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 98, poz. 634 )


UCHWAŁA Nr XXIII/119/08
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2008 r.
 
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
 
            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 98, poz. 634 ) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Gmina Boniewo przystępuje do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki jako członek zwyczajny na czas umożliwiający realizację zobowiązań zaciągniętych przez Lokalną Grupę Działania w okresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
 
§ 2. Gmina zobowiązuje się do wypełniania wszystkich zapisów określonych w Statucie.
 
§ 3. Udziela się pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Boniewo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki Wójtowi Gminy Boniewo.
 
§ 4. Traci moc Uchwała Nr X/38/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Boniewo do stowarzyszenia pn. „ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki”.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
  
                                                                                              mgr Zbigniew Łuczak

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/119/08 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
Przystąpienie gminy Boniewo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki pozwoli nam uczestniczyć w realizacji osi 4 LEADER, co przyczyni się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania wdrażania lokalnych inicjatyw.
LEADER jest dodatkowym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez LGD, polegającym na opracowaniu przez lokalna społeczność wiejską Lokalnej Strategii Rozwoju oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne itp., wiedzą i umiejętność przedstawicieli trzech sektorów : publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane Lokalną Grupą Działania, które jest reprezentowane dla objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
Lokalna Grupa Działania wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Lokalne podejście powiązane z obszarem stowarzyszenia wpłynie na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobu ich rozwiązania, wzmocni spójność podejmowanych lokalnie decyzji, podniesie jakość zarządzania
i przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego w naszej społeczności, a także skłoni do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju obszaru gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 stycznia 2009, 08:15:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3301