NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/121/08Rady Gminyz dnia 30 grudnia 2008w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art.28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i poz. 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, oraz z 2008 r. Nr 163, poz. 1015

Uchwała nr XXIII/121/08
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art.28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i poz. 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, oraz z 2008 r. Nr 163, poz. 1015


UCHWAŁA  Nr XXIII/121/08
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2008 r.
 
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art.28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i poz. 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, oraz z 2008 r. Nr 163, poz. 1015 ) uchwala się, co następuje:
   
§ 1.  Ustala się ekwiwalent pieniężny za każdą godzinę udziału członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych w wysokości  10 ,00 zł ( słownie : dziesięć złotych )
 
§ 2.  Ustala się ekwiwalent pieniężny za każda godzinę udziału członków ochotniczych straży pożarnych w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości 5,00 zł. ( słownie : pięć złotych )
 
§ 3.  Ustala się wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 4.  ustala się szczegółowe zasady rozliczania ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
 
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy.
 
                                                                                              mgr Zbigniew Łuczak
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/121/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
________________________________________________________________________________
 
Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wynika to ze znowelizowanej ustawy o ochronie przeciwpożarowej . Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały.
Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia , ogłoszonego przez Prezesa Głównego urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 9 Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy. Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2008 r., od którego zależy wysokość ekwiwalentu wyniosło 2951,36 zł ( M.P. z 2008 r. Nr 61, poz. 546 ). Maksymalna stawka za godzinę to 16,86 zł.
Proponuje się wprowadzenie dwóch odrębnych stawek w wysokości 10 zł. za udział w działaniach ratowniczych oraz 5 zł za udział w szkoleniu pożarniczym.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

Załącznik Nr 1 pobierz (14kB) word

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 stycznia 2009, 08:12:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2871