NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/120/08Rady Gminyz dnia 30 grudnia 2008w sprawie uchwalenia aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boniewo w latach 2008-2015.Na podstawie art.18 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. .Nr 180, poz.1111 ) w związku z art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728, Nr 171, poz.1056)

Uchwała nr XXIII/120/08
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie uchwalenia aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boniewo w latach 2008-2015.

Na podstawie art.18 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. .Nr 180, poz.1111 ) w związku z art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728, Nr 171, poz.1056)


UCHWAŁA  Nr XXIII/120/08
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2008 r.
 
 
w sprawie uchwalenia aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Boniewo w latach 2008-2015.

            Na podstawie art.18 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1591,  z 2002 r. Nr 23,  poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,  Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806,  z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,  z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i  Nr 181, poz.1337,  z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. .Nr 180, poz.1111 ) w związku z art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728,  Nr 171, poz.1056)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się  aktualizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boniewo w latach 2008-2015 . Aktualizacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.


                                                                                              mgr Zbigniew Łuczak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/120/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boniewo  na lata 2008-2015

 
Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boniewo na lata 2008-2015 jest niezbędnym elementem przygotowania gminy do pozyskiwania funduszy w ramach  Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, a dokładnie z Programu Integracji Społecznej.
Warunkiem absorbcji środków jest realizacja projektów w oparciu o posiadaną gminną strategię, a dobrze opracowany dokument umożliwia sprawną realizację zadań w ramach Programu Integracji Społecznej i rozwiązywanie istniejących problemów społecznych. W tym celu niezbędna jest aktualizacja posiadanej przez gminę Boniewo Strategii, aby ocenić zapotrzebowanie na pomoc społeczną i potrzeby wynikające z aktualnej sytuacji społecznej w gminie.
Długookresowy charakter planowania strategicznego w zakresie tej problematyki wymaga stałego śledzenia zmian społecznych i ich uwzględnienia w strategii.
W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 stycznia 2009, 08:07:21)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (8 stycznia 2009, 10:32:54)
Zmieniono: korekta numeru uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2523