NULL string(0) ""

Uchwała nr 115/08Rady Gminyz dnia 5 grudnia 2008zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacjiNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937 )

Uchwała nr 115/08
Rady Gminy
z dnia 5 grudnia 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937 ) 
UCHWAŁA  Nr XXII/115/08
RADY GMINY BONIEWO 
z dnia 5 grudnia 2008 r.
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacji
 
            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937 ) uchwala się, co następuje :
 
 
§ 1.  W uchwale Nr XIII/63/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacji zmienia się treść punktu 1w paragrafie 1 i nadaje się mu następujące brzmienie :
„ 1. za wprowadzenie 1 metra sześciennego ścieków do kanalizacji opłata wynosi 2,10 zł. (słownie :  dwa złote dziesięć groszy ) plus podatek Vat.”
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/115/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacji

Stosownie do regulacji art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej rada gminy może, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej stanowić o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
Upoważnienie to dla rady gminy oznacza, iż może ona stanowić o wysokości ceny za 1 m3 ścieków odprowadzonych do kanalizacji. Zmiana ceny za ścieki odprowadzone do kanalizacji – jej podwyższenie o kwotę 0,10 zł spowodowane zostało znacznym wzrostem cen energii, paliwa, materiałów eksploatacyjnych i robocizny.
Podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.


metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 stycznia 2009, 15:10:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2876