NULL string(0) ""

Uchwała nr XXII/117/08Rady Gminyz dnia 5 grudnia 2008w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 r. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651

Uchwała nr XXII/117/08
Rady Gminy
z dnia 5 grudnia 2008


w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651UCHWAŁA   Nr  XXII/117/08
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 5 grudnia 2008 r.
 
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 r.
 
            Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.  1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 5 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr  96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651 ) uchwala się, co następuje:        
 
  § 1.  Uchwała się program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami ) na rok 2009, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Boniewo.
   
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo.
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/117/08 Rady Gminy Boniewo
z dnia 5 grudnia 2008 r w sprawie przyjęcia „Programu  współpracy Gminy Boniewo 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 r.
___________________________________________________________________________
  Program Współpracy Gminy Boniewo na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został opracowany zgodnie z wymogami art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873, z 2004 Nr 64,poz.593, Nr 116,poz. 1203, Nr 210 poz.2135 z 2005 Nr 155,poz.1298, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1462, Nr 249 poz. 2104 z 2006 Nr 94 poz. 6510.
Projekt Programu został skonsultowany z organizacjami działającymi na terenie gminy formalnymi oraz nieformalnymi. Projekt programu zamieszczono na stronie internetowej www.bip. boniewo.pl poddając go do publicznej wiadomości oraz konsultacji.
Podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.
 

                                                                                                  Załącznik do Uchwały Nr XXII/117/08
                                                                                                  Rady Gminy Boniewo
                                                                                                                      z dnia 5 grudnia 2008 r.        
                                                                                                                                                                    
  Program współpracy Gminy Boniewo na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dalej (38kB) word
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 stycznia 2009, 15:01:12)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (7 stycznia 2009, 15:11:19)
Zmieniono: zmiana zapisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2693