NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/111/08Rady Gminy z dnia 13 listopada 2008w sprawie wyrażenia zgody na budowę drogi gminnej Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 )

Uchwała nr XXI/111/08
Rady Gminy
z dnia 13 listopada 2008


w sprawie wyrażenia zgody na budowę drogi gminnej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 )


UCHWAŁA  NR XXI/111/08 RADY GMINY BONIEWO
z dnia  13 listopada 2008 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na budowę drogi gminnej
 
 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt  9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 )  uchwala się, co następuje :
 
 
§ 1.      Wyraża się zgodę na budowę w roku 2009 drogi gminnej  Łąki Markowe - Łączewna o długości  2650 mb w gminie Boniewo w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg  Lokalnych 2008 – 2011.
 
§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Zbigniew Łuczak

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/111/08 Rady Gminy Boniewo
z dnia 13 listopada 2008 r.
 
 
Istniejąca droga o nawierzchni gruntowej, częściowo ulepszona i średniej szerokości 3,5 m pełni funkcję komunikacji lokalnej, obsługującej znajdujące się w sąsiedztwie tereny produkcji rolnej z pojedynczymi zabudowaniami oraz ruch sezonowy związany z walorami rekreacyjnymi jeziora Szczytnowskiego.
Projekt obejmuje budowę drogi gminnej o długości 2,652 km, znajdującej się w gminie Boniewo, łączącej wsie Łąki Markowe i Łączewna. Początek na skrzyżowaniu z drogą powiatową  nr 2931 Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie, koniec na skrzyżowaniu z drogą gminną Łąki Wielkie – Pyszkowo. 
Mieszkańcom przyległych do drogi i okolicznych wsi usprawni połączenia komunikacyjne, dojazd do siedziby Urzędu Gminy Boniewo, a przede wszystkim ułatwi dojazd do szkół dzieciom i młodzieży. Wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i podniesie znaczenie położonych przy drodze gospodarstw rolnych oraz poprawi estetykę otoczenia.
            W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 listopada 2008, 15:15:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2670