NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/108/08Rady Gminy z dnia 13 listopada 2008w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasaNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 1281 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)oraz art.6 ust. 3 i art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 , Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.( M. P. Nr 81, poz. 717 )

Uchwała nr XXI/108/08
Rady Gminy
z dnia 13 listopada 2008


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 1281 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)oraz art.6 ust. 3 i art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 , Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.( M. P. Nr 81, poz. 717 )


UCHWAŁA NR XXI/108/08 RADY GMINY BONIEWO
 z dnia 13 listopada 2008 r.
 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa
 
  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 1281 i Nr 181, poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)oraz  art.6 ust. 3 i art. 6 b ustawy  z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 , Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 17 października  2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. ( M. P. Nr 81, poz. 717 )  uchwala się, co następuje:
 
§ 1.      Obniża się średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2008 r. przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy za 2009 r.
do kwoty 35,00 zł za 1 q.
 
§ 2. 1.   Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa .
2. Poboru inkasa będą dokonywać sołtysi  poszczególnych sołectw.   
3. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 5 % pobranych i wpłaconych do organu podatkowego kwot z tytułu podatku rolnego.
 
§ 3.      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4.      Uchwała w chodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Boniewo
mgr Zbigniew Łuczak
 
 
  Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/108/08 Rady Gminy Boniewo
 z dnia 13 listopada 2008 r.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , ustawodawca upoważnił rade gminy do podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat
w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października
2008 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. wynosiła
55,80  zł. za kwintal.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu określonej w ust. 2 w/w ustawy, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy i zdecydowała o obniżeniu jej do kwoty 35,00 zł.
35.0        0 x 5 q = 175,0000 ( od ha gruntów rolnych)
35.0        0 x 2,5 q = 87,5000 ( od ha przeliczeniowego gruntów)
            W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 listopada 2008, 15:11:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3007