NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/110/08Rady Gminy z dnia 13 listopada 2008w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środków trwałychNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 )

Uchwała nr XXI/110/08
Rady Gminy
z dnia 13 listopada 2008


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 )UCHWAŁA  NR  XXI/110/08 RADY  GMINY BONIEWO
z dnia 13 listopada 2008 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.  Nr  172,  poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 )  uchwala się, co następuje :
 
 
§ 1.      Wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego następujących środków trwałych:
1)  Żuk o numerze rejestracyjnym  CWLR 926;
2)  Żuk o numerze rejestracyjnym  WLA 901 E.
 
§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/110/08 Rady Gminy Boniewo
z dnia 13 listopada 2008 r.
 
 
 
Gminny Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych w Boniewie podjął decyzję o zbyciu samochodów strażackich : Żuk o numerze rejestracyjnym CWLR  926, Żuk o numerze rejestracyjnym  WLA 901 E należących do jednostek w Lubominie i Bierzynie.
Wyżej wymienione samochody są już stare,  wyeksploatowane i nie nadające się do dalszego użytkowania.
Decyzja o zbyciu podjęta została ze względu na uniknięcie kosztów  związanych z ich eksploatacją.
Zbycie w/w samochodów odbędzie się w przetargu nieograniczonym. Tym samym uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 listopada 2008, 15:03:17)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (26 listopada 2008, 15:04:54)
Zmieniono: korekta literowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2638