NULL string(0) ""

Uchwała nr XX/101/08Rady Gminyz dnia 23 października 2008w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008 – 2010"Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.70 a Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Uchwała nr XX/101/08
Rady Gminy
z dnia 23 października 2008


w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008 – 2010"

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.70 a Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)


U C H W A Ł A  NR  XX/101/08
Rady Gminy Boniewo
z dnia 23 października 2008 r.
 
w sprawie  przystąpienia i realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008 – 2010”
 
            Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.70 a Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje :
 
            § 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Boniewo do realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008 – 2010”  w ramach działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego w 85 %  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15 %  ze środków jednostek samorządu terytorialnego.
 
            § 2. Wyraża się zgodę na wniesienie finansowego wkładu własnego ustalonego w umowie dwustronnej z liderem projektu tj. powiatem radziejowskim.
 
            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
            § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
            § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
                                                                                                   mgr Zbigniew Łuczak
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/101/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 23 października 2008 r.
w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Podniesienia kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008-2010”
    
Konieczność podjęcia uchwały wynika z przepisów art.4 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, po. 1592 z późn. zm.) oraz art.7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 70 a Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm. ).
            Wniesienie wkładu finansowego jako udziału własnego jednostki samorządu terytorialnego w podejmowanym projekcie jest zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” ustalonej przez Instytucję Pośredniczącą tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
            Zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionych  przepisów Rada Gminy winna udzielić zgody na takie działanie.

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 października 2008, 09:32:27)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (28 października 2008, 09:43:18)
Zmieniono: korekta zapisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2886