NULL string(0) ""

Uchwała nr XX/100/08Rady Gminy z dnia 23 października 2008w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Boniewie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 22 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm. )

Uchwała nr XX/100/08
Rady Gminy
z dnia 23 października 2008


w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Boniewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 22 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm. )


U C H W A Ł A  Nr  XX/100/08
Rady Gminy Boniewo
z dnia 23 października 2008 r.
 
w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Boniewie
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 22 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Zamierza się zlikwidować Gminny Ośrodek Kultury w Boniewie z dniem 30 czerwca 2009 r. Przyczyną tego zamiaru jest zmiana koncepcji dotyczącej realizacji zadań własnych
w zakresie kultury.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
            § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy oraz na stronie internetowej BIP Gminy Boniewo.
 
            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
                                                                                              mgr Zbigniew Łuczak
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/100/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 23 października 2008 r.
w sprawie zamiaru likwidacji GOK w Boniewie
   
Do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) należy prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. O formie organizacyjnej działalności kulturalnej stanowi jej organizator tj. gmina. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej faktyczny akt likwidacji musi poprzedzać uchwała o zamiarze likwidacji. Uchwała ta otworzyć ma wszechstronną dyskusję na temat działania GOK w Boniewie. Nie jest jednoznaczna z aktem likwidacji GOK. Podjęcie uchwały o likwidacji może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji.
 
            Z dniem 26 lutego 2006 r. tj. z chwilą przejścia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury na emeryturę działalność tego ośrodka praktyczne ustała. Od tego czasu aż do chwili obecnej zadania realizowane przez GOK gmina realizowała w innych formach np. poprzez zlecanie ich organizacjom pozarządowym. Analiza prowadzonych działań wskazuje, że jest to efektywna
i bardziej korzystniejsza forma realizacji zadań w zakresie działalności kulturalnej .
W związku z powyższym uzasadniony jest zamiar likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 października 2008, 09:16:48)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (28 października 2008, 09:43:50)
Zmieniono: korekta zapisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3460