NULL string(0) ""

Uchwała nr XX/102/08Rady Gminy z dnia 23 października 2008w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie do załatwiania spraw wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm. )Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Uchwała nr XX/102/08
Rady Gminy
z dnia 23 października 2008


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie do załatwiania spraw wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm. )

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


U C H W A Ł A   Nr  XX/102/08
Rady Gminy Boniewo
z dnia 23 października 2008 r.
 
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Boniewie do załatwiania spraw  wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm. )
 
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

            § 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy postępowań w indywidualnych sprawach wobec dłużników
alimentacyjnych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów,  w tym do wydawania w tych sprawach decyzji.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
            § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                              mgr Zbigniew Łuczak

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 października 2008, 09:14:12)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (28 października 2008, 09:42:54)
Zmieniono: korekta zapisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2794