NULL string(0) ""

Uchwała nr XX/105/08Rady Gminy z dnia 23 października 2008w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )oraz § 3 ust. 2, § 6 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U . Nr 146, poz. 1223 z późn. zm. ) i § 18 ust.2 pkt 2 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/33/03 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 września 2003r. roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 150, poz.2011

Uchwała nr XX/105/08
Rady Gminy
z dnia 23 października 2008


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )oraz § 3 ust. 2, § 6 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U . Nr 146, poz. 1223 z późn. zm. ) i § 18 ust.2 pkt 2 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/33/03 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 września 2003r. roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 150, poz.2011


U C H W A Ł A   NR XX/105/08      
Rady Gminy Boniewo
z dnia 23 października 2008 r.
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta
 
Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
oraz § 3 ust. 2, § 6 i § 7  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania  pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach  powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U . Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.  ) i § 18 ust.2 pkt 2 Statutu Gminy Boniewo  stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/33/03 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 września 2003r. roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 150, poz.2011)  uchwala się, co następuje
 
§ 1.  Ustala się wynagrodzenie dla Wójta w wysokości  7.344 zł. na które składa się :
 
      - wynagrodzenie zasadnicze                                  -  4.200,00 zł.
     - dodatek funkcyjny                                               -  1.500,00 zł.
     - dodatek stażowy stanowiący 12 %
        wynagrodzenia zasadniczego                              -      504,00 zł
    -dodatek specjalny w wysokości 20 %
       wynagrodzenia zasadniczego
      i dodatku funkcyjnego                                          -  1.140,00 zł
 
            § 3. Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Rady Gminy Boniewo.
 
            § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
            § 5. Traci moc Uchwała Nr II/6/06 Rady Gminy Boniewo z dnia 4 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta.
 
            § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 listopada 2008 r.
 
 
 
                                                                                              mgr Zbigniew Łuczak

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 października 2008, 09:11:54)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (28 października 2008, 09:41:44)
Zmieniono: korekta zapisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3001