NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/114/20 Rady Gminyz dnia 25 września 2020przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Boniewo na lata 2020-2022 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), oraz art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz .821)

Uchwała nr XV/114/20
Rady Gminy
z dnia 25 września 2020


przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Boniewo na lata 2020-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), oraz art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz .821)UCHWAŁA Nr XV/114/20
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 25 września 2020 r.
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Boniewo na lata 2020-2022
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), oraz art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz .821) uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Boniewo na lata 2020-2022 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
  program.pdf (424kB) pdf
                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                              Adam Ciesielski
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 82.) rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby, o których mowa w ust. 1, uchwala gminne programy wspierania rodziny. Program Wspierania Rodziny w Gminie Boniewo adresowany jest do rodzin nie radzących sobie z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także do rodzin, które wyrażają wolę współpracy na rzecz odzyskania opieki nad dziećmi objętymi instytucjonalną lub rodzinną pieczą zastępczą. Cele jakie stawia przed sobą Program ukierunkowane są przede wszystkim na zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, aktywizowanie rodzin do podejmowania działań wzmacniających prawidłowe wypełnianie funkcji rodzicielskich, niwelowanie deficytów osłabiających funkcjonowanie rodziny, a także tworzenie warunków pozwalających na powrót dzieci objętych pieczą pod opiekę rodziców.    
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.
 
                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                              Adam Ciesielski
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 października 2020, 15:11:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 598