NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/108/20Rady Gminyz dnia 30 czerwca 2020w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Boniewo nieruchomości w obrębie Łąki Zwiastowe z przeznaczeniem pod drogę gminną Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713

Uchwała nr XIV/108/20
Rady Gminy
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Boniewo nieruchomości w obrębie Łąki Zwiastowe z przeznaczeniem pod drogę gminną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713UCHWAŁA Nr XIV/108/20
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 czerwca 2020 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Boniewo nieruchomości w obrębie Łąki Zwiastowe z przeznaczeniem pod drogę gminną
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Boniewo od osoby fizycznej nieruchomości położonej w obrębie Łąki Zwiastowe oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
 
- działka nr 12/1 o pow. 0,0590 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta WL1W/00010561/8
 
z przeznaczeniem pod publiczną drogę gminną.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Adam ciesielski
 
 
Uzasadnienie
 
Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Boniewo prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/1 położonej w obrębie Łąki Zwiastowe.
Wydzielona działka oznaczona nr 12/1 ma służyć powiększeniu sąsiedniej nieruchomości oznaczonej nr 14/1 (droga gminna).
Właściciel działki nr 12/1 wyraził zgodę na nieodpłatne zbycie przedmiotowej nieruchomości
w formie aktu notarialnego na rzecz Gminy Boniewo z przeznaczeniem na publiczna drogę gminną.
W związku z powyższym jest uzasadnione podjęcie niniejszej uchwały.
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 lipca 2020, 22:27:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 696