NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/109/20Rady Gminyz dnia 30 czerwca 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 470 i 471 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Uchwała nr XIV/109/20
Rady Gminy
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 470 i 471 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713)


UCHWAŁA NR XIV/109/20 RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 470 i 471 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020  r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/100/16  Rady Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2016  roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych (Dz. Urz.Woj. Kuj. Pom. Nr 2787poz. 2016), zmienionej uchwałą Nr XXVI/183/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 9 lutego 2018 roku (Dz. Urz.Woj. Kuj. Pom. Nr 2018 poz. 825) ,zmienionej uchwałą Nr IV/21/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 stycznia 2019 roku  (Dz. Urz.Woj. Kuj. Pom. Nr 2019 poz. 666), zmienia się załącznik nr 1 i nadaje się brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
 
 
  uchwała Nr XIV.109.20.pdf (321kB) pdf
Przewodniczący Rady Gminy
 
 
Adam Ciesielski

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3667 z dnia 2020-07-14

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 lipca 2020, 22:24:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 705