Uchwała nr XIV/106/20Rady Gminyz dnia 30 czerwca 2020w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit .h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818, poz. 2473 ) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 z 2020 r. poz. 284

Uchwała nr XIV/106/20
Rady Gminy
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit .h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818, poz. 2473 ) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 z 2020 r. poz. 284Uchwała Nr XIV/106/20
Rady Gminy Boniewo
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit .h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U.    z 2020 r. poz. 713 ) art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818, poz. 2473 ) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 z 2020 r. poz. 284 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Boniewo.

§ 3.  Traci moc Uchwała Nr XXXVI/188/2002 Rady Gminy Boniewo z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie oraz Uchwała Nr XIV/68/2004 Rady Gminy Boniewo  w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
                 uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo.docx (23kB) word                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                          Adam Ciesielski
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 lipca 2020, 22:16:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114