NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/101/20Rady Gminyz dnia 30 czerwca 2020zmieniająca Uchwałe NrXI/74/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata2020-2028Na podstawie art. 226, art. 227, art 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz.869, poz. 1622, poz. 1649, z roku 2020 poz. 284, poz.374, poz. 568, poz. 695) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020 roku poz. 713)

Uchwała nr XIV/101/20
Rady Gminy
z dnia 30 czerwca 2020


zmieniająca Uchwałe NrXI/74/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata2020-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz.869, poz. 1622, poz. 1649, z roku 2020 poz. 284, poz.374, poz. 568, poz. 695) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020 roku poz. 713)


UCHWAŁA NR XIV/101/20 RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 czerwca 2020 r.
zmieniająca Uchwałe Nr XI/74/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2020-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz.869, poz. 1622, poz. 1649, z roku 2020 poz. 284, poz.374, poz. 568, poz. 695) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U z 2020 roku  poz. 713) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boniewo na lata 2020-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2028 uchwaloną  Uchwałą Nr XI/74/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku zmienioną Uchwała Nr XIII/88/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 20 marca 2020 roku, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
 
Adam Ciesielski
  uchwała Nr XIV.101.20.pdf (3363kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 lipca 2020, 22:07:36)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (17 lipca 2020, 22:13:41)
Zmieniono: tekst

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 495