NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/98/20Rady Gminyz dnia 30 czerwca 2020w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 )

Uchwała nr XIV/98/20
Rady Gminy
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 )UCHWAŁA Nr XIV/98/20
RADY GMINY BONIEWO
 z dnia 30 czerwca 2020 r.
 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2019 rok
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713  ) uchwala się, co następuje:
 
 
            § 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 
            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Adam Ciesielski
                                                                                             
                                                                                  
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wójt gminy jest zobowiązany przekazać radzie gminy w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
 
                                                                            Przewodniczący  Rady Gminy
                                                                                              Adam Ciesielski
                                              
                                                                                  
                                                                                             
                                                                                  
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 lipca 2020, 21:12:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 467