Uchwała nr XIII/94/20Rady Gminyz dnia 20 marca 2020w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815 ) art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818, poz. 2473 ) orazart. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622,poz. 1649, poz. 2020 z 2020 r. poz. 284 )

Uchwała nr XIII/94/20
Rady Gminy
z dnia 20 marca 2020


w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815 ) art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818, poz. 2473 ) orazart. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622,poz. 1649, poz. 2020 z 2020 r. poz. 284 )


UCHWAŁA NR XIII/94/20
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815 ) art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818, poz. 2473 ) orazart. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622,poz. 1649, poz. 2020 z 2020 r. poz. 284 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie stanowiący załącznik doniniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/188/2002 Rady Gminy Boniewo z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie oraz Uchwała Nr XIV/68/2004 Rady Gminy Boniewo w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała.XIII.94.20.2020-03-20.pdf (347kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1689 z dnia 2020-03-27

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 marca 2020, 09:18:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 231