Uchwała nr XIII/87/20Rady Gminyz dnia 20 marca 2020zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506, poz.1309, poz.1571, poz.1696 i poz.1815 / art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansachpublicznych / t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869, poz.1622, poz. 1649 i poz.2020 /

Uchwała nr XIII/87/20
Rady Gminy
z dnia 20 marca 2020


zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506, poz.1309, poz.1571, poz.1696 i poz.1815 / art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansachpublicznych / t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869, poz.1622, poz. 1649 i poz.2020 /


UCHWAŁA NR XIII/87/20
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 20 marca 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506, poz.1309, poz.1571, poz.1696 i poz.1815 / art. 212 , art 214, art 215, art. 222,art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869, poz.1622, poz. 1649 i poz.2020 /
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 , zmienionej Uchwałą Nr XII/85/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 stycznia 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 6/2020 Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 lutego 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:
I. 1.Plan dochodów w wysokości 19.944.209,18 zł zwiększa się do kwoty 20.018.383,18 zł zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków w wysokości 19.172.213,18 zł zwiększa sie do kwoty 19.644.015,31 zł zmiany przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik nr 4 a otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
II. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie :
" Określa się łączną kwotę planowanych:
1. Przychodów budżetu - 397.628,13 zł, załącznik Nr 4 a.
2. Rozchodów budżetu - 771.996 zł , załącznik Nr 4".
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski
Uchwała.XIII.87.20.2020-03-20.pdf (993kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1688 z dnia 2020-03-27

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 marca 2020, 09:13:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213