NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/95/20Rady Gminyz dnia 20 marca 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 poz.1571, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 poz. 1507, poz.1622, poz. 1690, poz. 1818, poz. 2473 ) oraz art. 6 ust. 1 i 2 , art. 2 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 218

Uchwała nr XIII/95/20
Rady Gminy
z dnia 20 marca 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 poz.1571, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 poz. 1507, poz.1622, poz. 1690, poz. 1818, poz. 2473 ) oraz art. 6 ust. 1 i 2 , art. 2 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 218


UCHWAŁA Nr XIII/95/20
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 poz.1571, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 poz. 1507, poz.1622, poz. 1690, poz. 1818, poz. 2473 ) oraz art. 6 ust. 1 i 2 , art. 2 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 218 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XVIII/136/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 13 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020”.
2. § 1. uchwały otrzymuje brzmienie: „uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.”
3. Tytuł załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.”
4 . Po punkcie VII dodaje się punkty VIII, IX i X w brzmieniu:
„VIII Monitorowanie
Monitorowanie realizacji programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Sprawozdania z realizacji Programu podmioty składają do dnia 31 stycznia każdego roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie”.
„IX. Sprawozdawczość
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie do dnia 31 marca każdego roku przedkłada Wójtowi Gminy Boniewo sprawozdania z realizacji Programu”.
„X Finansowanie Programu.
Program jest finansowany ze źródeł budżetu Gminy Boniewo, dotacji oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski
Uzasadnienie
Program przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w rodzinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały określa sposoby realizacji zadań własnych gminy Boniewo, o których mowa w art.6 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Zgodnie z art. 6 ust.2 pkt.1 do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W związku z powyższym proponuje się przyjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Gminy w Boniewie.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 marca 2020, 11:52:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 920