NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/91/20Rady Gminyz dnia 20 marca 2020w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 latNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348;z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716, poz. 1924)

Uchwała nr XIII/91/20
Rady Gminy
z dnia 20 marca 2020


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348;z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716, poz. 1924)


UCHWAŁA Nr XIII/91/20
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348;z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716, poz. 1924)uchwala się, co następuje :
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy działki gruntu oznaczonego działkami nr 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298
o pow. 0,34 ha położonej w miejscowości Osiecz Wielki na okres 3 lat.
§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w § 1.
§ 3. Nieruchomość, o której mowa w § 1 jest przeznaczona na cele rolne.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski
UZASADNIENIE
Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały stanowi własność Gminy Boniewo i znajduje się
w gminnym zasobie nieruchomości.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zmianami ) uchwała rady gminy jest wymagana na zawarcie umowy dzierżawy w przypadku, gdy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata strony zawierają kolejną umowę dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami w zaistniałej sytuacji nie stosuje się trybu przetargowego.
Dotychczasowy dzierżawca korzystał z wydzierżawionego gruntu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wnosząc czynsz w określonym umową terminie. Dzierżawca wyraża chęć dalszej dzierżawy.
Zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat, będzie stanowiło dla gminy źródło dalszych dochodów.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje pełne uzasadnienie.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 marca 2020, 11:43:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 548