Uchwała nr X/70/19Rada Gminyz dnia 6 grudnia 2019w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696 ), w związku z art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), art. 6 ust. 12 oraz art. 19 pkt 2 i art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 888) , art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924 i 1018 )

Uchwała nr X/70/19
Rada Gminy
z dnia 6 grudnia 2019


w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696 ), w związku z art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), art. 6 ust. 12 oraz art. 19 pkt 2 i art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 888) , art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924 i 1018 )


UCHWAŁA NR X/70/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696 ), w związku z art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), art. 6 ust. 12 oraz art. 19 pkt 2 i art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 888) , art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924 i 1018 ) uchwala się, co następuję:

§ 1. Zarządza się pobór podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.
§ 2. Określa się, że inkasentem podatków i opłat, o których mowa w § 1 uchwały na terenie danego sołectwa jest sołtys tego sołectwa. Wykaz imienny sołtysów zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 5% zainkasowanej kwoty podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego, nie pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
§ 4. Ustala się, że inkasenci zobowiązani są do wpłat zainkasowanych podatków i opłat w terminie trzech dni licząc od daty obowiązujących ( ustawowych) terminów płatności podatków i opłat, o których mowa w niniejszej uchwale.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 6. Traci moc uchwała Nr IX/62/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 listopada 2019 r. poz. 6210).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

załącznik Uchwała Nr X.70.19.pdf (289kB) pdf
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 7219 z dnia 2019-12-16

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 grudnia 2019, 10:37:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118