Uchwała nr X/67/19Rada Gminy z dnia 6 grudnia 2019w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnychNa podstawie art. 6 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)

Uchwała nr X/67/19
Rada Gminy
z dnia 6 grudnia 2019


w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych

Na podstawie art. 6 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)


UCHWAŁA NR X/67/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych

Na podstawie art. 6 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych
zbieranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne:
1) od pojemnika o pojemności 60 l – 30 zł;
2) od pojemnika o pojemności 110 l – 40 zł;
3) od pojemnika o pojemności 120 l – 45 zł;
4) od pojemnika o pojemności 240 l – 70 zł;
5) od pojemnika o pojemności 1100 l – 250 zł;
6) od kontenera o pojemności 3000 l - 750 zł.
2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:
1) od pojemnika o pojemności 60 l – 40 zł;
2) od pojemnika o pojemności 110 l – 50 zł;
3) od pojemnika o pojemności 120 l – 55 zł;
4) od pojemnika o pojemności 240 l – 90 zł;
5) od pojemnika o pojemności 1100 l – 360 zł;
6) od kontenera o pojemności 3000 l - 1000 zł.
3. Stawki określone w ust. 1 nie dotyczą właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
§ 2. Ustala się górną stawkę (brutto) opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w wysokości 32 zł/m3 nieczystości.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/38/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 7216 z dnia 2019-12-16

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 grudnia 2019, 10:15:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127