Uchwała nr X/66/19Rada Gminy z dnia 6 grudnia 2019w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy BoniewoNa podstawie art. 6 j ust. 3 b i art. 6 k ust. 1 pkt 1, ust.2, ust. 2 a , ust.3 i ust.4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)

Uchwała nr X/66/19
Rada Gminy
z dnia 6 grudnia 2019


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Boniewo

Na podstawie art. 6 j ust. 3 b i art. 6 k ust. 1 pkt 1, ust.2, ust. 2 a , ust.3 i ust.4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)


UCHWAŁA NR X/66/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Boniewo

Na podstawie art. 6 j ust. 3 b i art. 6 k ust. 1 pkt 1, ust.2, ust. 2 a , ust.3 i ust.4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe - w wysokości 160 zł za rok kalendarzowy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Ustala się podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości określonych w ust.1 - wysokości 480 zł za rok kalendarzowy, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.
§ 2. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określa się, że opłata od nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki ustalonej w § 3.
§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 15 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 45 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
§ 4. 1. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 20 % od stawki ustalonej w § 3 ust. 1.
2. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi jest łączne spełnienie następujących przesłanek:
1) oświadczenie w złożonej deklaracji o prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na
nieruchomości lub części nieruchomości, której zwolnienie dotyczy,
2) oświadczenie w złożonej deklaracji o zbieraniu odpadów biodegradowalnych powstających na nieruchomości, że będą składowane na przydomowym kompostowniku.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 6. Traci moc uchwała Nr V/33/15 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na terenie Gminy Boniewo.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 7215 z dnia 2019-12-16

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 grudnia 2019, 10:08:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150