Uchwała nr IX/63/19Rady Gminyz dnia 15 listopada 2019zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz.1696 i poz.1815/ art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869, poz.1622, poz.1649, poz.2020/.

Uchwała nr IX/63/19
Rady Gminy
z dnia 15 listopada 2019


zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz.1696 i poz.1815/ art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869, poz.1622, poz.1649, poz.2020/.


UCHWAŁA NR IX/63/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 15 listopada 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz.1696 i poz.1815/ art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869, poz.1622, poz.1649, poz.2020/.
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 4 lutego 2019 roku, Zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr V/22/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 12//2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 kwietnia 2019 roku,
Zarządzeniem Nr 14/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 10 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 16/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 17 maja 2019 roku, Zarządzeniem nr 17/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 maja 2019 roku, Uchwałą Nr VI/37/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 25/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2019 roku, Uchwałą Nr VII/45/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 lipca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 31/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 18 września 2019 roku, Uchwałą Nr VIII/50/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 września 2019 roku, Zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Boniewo
z dnia 14 października 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 40/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 4 listopada 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Plan dochodów w wysokości 20.459.890,54 zł zwiększa się do kwoty 20.461.171,54 zł zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków w wysokości 19.825.036,54 zł zwiększa się do kwoty 19.826.317,54 zł zmiany przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załączniki Uchwała.IX.63.19.2019-11-15.pdf (703kB) pdf
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 6211 z dnia 2019-11-26

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 listopada 2019, 19:22:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125