Uchwała nr IX/62/19Rady Gminyz dnia 15 listopada 2019w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 6 ust.12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ) oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256, poz. 1309 ) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888)

Uchwała nr IX/62/19
Rady Gminy
z dnia 15 listopada 2019


w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 6 ust.12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ) oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256, poz. 1309 ) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888)


UCHWAŁA NR IX/62/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 6 ust.12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ) oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256, poz. 1309 ) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888) uchwala się, co następuje :

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:
1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
2) podatku rolnego od osób fizycznych,
3) podatku leśnego od osób fizycznych,
4) opłaty targowej,
5) opłaty od posiadania psów.
§ 2. Określa się następujących inkasentów uprawniających do pobierania wymienionych w § 1 podatków i opłat:
1) inkasentami podatków i opłat, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 3 i 5 są sołtysi poszczególnych sołectw na terenie swojego sołectwa.
2) inkasentem opłaty targowej jest Pan Bogdan Zdzienicki - pracownik Urzędu Gminy.
§ 3. 1. Inkasenci są uprawnienie i zobowiązani do pobierania kwot bieżących podatków i opłat.
2. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w najbliższym dniu roboczym po upływie terminu płatności podatku lub opłaty.
§ 4. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na właściwy rachunek bankowy.
§ 5. Za pobranie podatków i opłat i wpłacenie ich w terminie,zgodnie z § 3 ust. 2 inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5 % kwot podatków i opłat. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi w terminie do końca miesiąca po każdej zebranej racie podatku. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXX/155/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa i uchwała Nr XV/118/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 6210 z dnia 2019-11-26

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 listopada 2019, 19:17:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 139