Uchwała nr IX/59/19Rady Gminyz dnia 15 listopada 2019w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r.poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, poz. 1518)

Uchwała nr IX/59/19
Rady Gminy
z dnia 15 listopada 2019


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r.poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, poz. 1518)


UCHWAŁA NR IX/59/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r.poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, poz. 1518) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny za każdą godzinę udziału członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych w wysokości 16,00 zł ( słownie: szesnaście złotych ).
§ 2. Ustala się ekwiwalent pieniężny za każdą godzinę udziału członków ochotniczych straży pożarnych w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości 8,00 zł ( słownie: osiem złotych ).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/80/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
§ 5. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 6209 z dnia 2019-11-26

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 listopada 2019, 19:14:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98