Uchwała nr IX/54/19Rady Gminyz dnia 15 listopada 2019w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żytaNa podstawi art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r.poz. 506, poz.1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(Dz. U. z 2019 r. poz. 1256, poz. 1309) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ( M. P. z 2019 r. poz. 1017)

Uchwała nr IX/54/19
Rady Gminy
z dnia 15 listopada 2019


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

Na podstawi art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r.poz. 506, poz.1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(Dz. U. z 2019 r. poz. 1256, poz. 1309) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ( M. P. z 2019 r. poz. 1017)


UCHWAŁA NR IX/54/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

Na podstawi art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r.poz. 506, poz.1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(Dz. U. z 2019 r. poz. 1256, poz. 1309) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ( M. P. z 2019 r. poz. 1017) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie PrezesaGłównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ( M.P. z 2019 r. poz. 1017)z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 47,20 zł za 1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 6208 z dnia 2019-11-26

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 listopada 2019, 19:11:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121